ગણપતિ આયો બાપા Ganapati Aayo Bapa Lyrics in Gujarati


ગણપતિ આયો બાપા રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો Ganapati Aayo Bapa Lyrics from the Album – Ganpati Aayo Riddhi Siddhi Layo in Gujarati, is sung by Nisha Barot. This Ganpati Song | Ganesh Gujarati Bhajan is composed by Appu. Music Label of this Song is Soor Mandir.Ganapati Aayo Bapa Bhajan Lyrics by Nisha Barot in Gujarati


ગણપતિ આયો બાપા Ganpati Aayo Riddhi Siddhi Layo Lyrics in Gujarati Info :

Song Title :Ganpati Aayo bapa
Album :Ganpati Aayo Riddhi Siddhi Layo
Singer :Nisha Barot
Music By :Appu
Music Label :Soor Mandir

ગણપતિ આયો બાપા Ganapati Aayo Bapa Lyrics in Gujarati


આયો રે આયો રે
આયો રે આયો રે..

આયો રે આયો રે
આયો રે આયો રે..

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

શિવજી નો બાળ આયો
ઉમિયા નો લાલ આયો
આયો રે આયો બાપો
લંબોદર આયો..

શિવજી નો બાળ આયો
ઉમિયા નો લાલ આયો
આયો રે આયો બાપો
લંબોદર આયો..

ગણપતિ આયો બાપો
ગણપતિ આયો બાપો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

નિર્ભય વાળા થે તો
નામ સુણાયો
નિર્ભય વાળા થે તો
નામ સુણાયો..

ગજાનંદ આયો
એકદંત આયો
ગજાનંદ આયો
એકદંત આયો

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

(ભજન..)

મોટી સૂંડાલો આયો
દેવ મહાકાય આયો
આયો રે આયો બાપો
સુરપકર્ણ આયો..

મોટી સૂંડાલો આયો
દેવ મહાકાય આયો
આયો રે આયો બાપો
સુરપકર્ણ આયો..

ગજાનંદ આયો બાપો
ગજાનંદ આયો બાપો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

માથે મુગટ બાપા
મોતીનો લગાયો
માથે મુગટ બાપા
મોતીનો લગાયો..

ગજાનંદ આયો
એકદંત આયો
ગજાનંદ આયો
એકદંત આયો..

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

(ભજન..)

કાજ સુધારવા આયો
ફુલડાં મેં લઇ બંધાયો
આયો રે આયો બાપો
ચતુર્ભુજ આયો..

કાજ સુધારવા આયો
ફુલડાં મેં લઇ બંધાયો
આયો રે આયો બાપો
ચતુર્ભુજ આયો..

ગણપતિ આયો બાપો
ગણપતિ આયો બાપો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

જમવા પધારો બાપા
થાળ ધરાયો
જમવા પધારો બાપા
થાળ ધરાયો..

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

(ભજન..)

આરતી ઉતારવા આયો
ધૂપ ગૂગલ ના લાયો
લાયો રે લાયો હૂં તો
ફૂલ માલા લાયો..

આરતી ઉતારવા આયો
ધૂપ ગૂગલ ના લાયો
લાયો રે લાયો હૂં તો
ફૂલ માલા લાયો..

ગજાનંદ આયો બાપો
ગજાનંદ આયો બાપો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

દેવો મા તૂ દેવ છે મોટો
સૌ મા સવાયો
દેવો મા તૂ દેવ છે મોટો
સૌ મા સવાયો..

એકદંત આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
એકદંત આયો
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગણપતિ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..

ગજાનંદ આયો આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો
ગજાનંદ આયો આયો બાપા
રિદ્ધિ સિદ્ધિ લાયો..More Song Lyrics :


Music Video of ગણપતિ આયો બાપા Ganapati Aayo Bapa Bhajan in Gujarati


A Request :

Friends! If you like “ગણપતિ આયો બાપા Ganapati Aayo Bapa Lyrics in Gujarati”, then please do not forget to share it to your friends on social media. Your one share inspires us to bring you new song lyrics ahead.

If you want to sing the lyrics of any of your favorite songs, feel free to tell us by writing in the comment box below. We will try our best to bring lyrics to your favorite songs. Keep Smiling and humming new song Lyrics with Howlyrics. Have a nice day!


Leave a Comment

error: Content is protected !!